Informacje dla Sponsorów

Sponsorem wybranego turnieju Organizowanego przez PTS może być:

– obiekt saunowy respektujący zasady poprawnego saunowania

– dowolny podmiot działający w branży saunowej i okołosaunowej, lub niezwiązany z branżą saunową, który wesprze organizację turnieju i prześle ofertę sponsorską za pomocą właściwego formularza zgłoszeń dostępnego na stronie turnieju w dziale Sponsorzy

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru ofert sponsorskich.

PODZIAŁ SPONSORÓW:

Sponsor tytularny / sponsorzy generalni – podmioty, których wsparcie stanowi wartość strategiczną dla organizacji turnieju. Są to podmioty fundujące najważniejsze elementy   organizacyjne funkcjonowania turnieju jak koszty organizacji, promocji,  zaplecza noclegowego, medali i statuetek, koszulek i nagród dla zawodników.

Sponsorzy turnieju głównego – podmioty które mają największy po sponsorach  generalnych wkład w organizację turnieju w postaci zarówno wsparcia finansowego jak i nagród dla zawodników.

Sponsorzy konkursów towarzyszących – podmioty, które są sponsorami nagród w konkursach towarzyszących.

Sponsorzy dodatkowi – podmioty, które wystawiają zawodnika na turniej jako swojego reprezentanta i fundują mu opłatę startową.   

Sponsorzy turnieju głównego i konkursów towarzyszących mogą przesyłać oferty sponsorskie za pomocą formularza dostępnego na stronie turnieju w dziale SPONSORZY. Formularz określa dane sponsora, rodzaj i zakres wsparcia. Oferty można przesyłać w ciągu całego roku na wybraną edycję danego turnieju dostępną w formularzu. Termin zgłoszeń ofert sponsorskich upływa najpóźniej na 30 dni* przed terminem danej edycji turnieju. Dokładny termin zgłoszeń określa każdorazowo Organizator. Zapis ten nie dotyczy edycji 2024 – w tym przypadku termin zgłoszeń mija w dniu 30 kwietnia 2024.

Sponsorzy generalni otrzymują następujące formy promocji:

– duże logo na stronie głównej turnieju oraz w dziale sponsorzy z linkiem do swojej strony internetowej

– duże logo na plecach koszulki turniejowej

– duże logo we wszystkich videoklipach promujących turniej emitowanych w Internecie, na telebimach w dniu turnieju, oraz przez patronów medialnych turnieju i w mediach społecznościowych Organizatora i Gospodarza

– logo na plakatach i innych materiałach drukowanych promujących turniej

– wyczytanie nazwy sponsora oraz sponsorowanej nagrody podczas ogłaszania wyników turnieju

– możliwość ustawienia własnych materiałów promocyjnych w postaci bannerów, rollupów i wyłożenia ulotek i organizacji innych form promocji na miejscu podczas turnieju – do ustalenia z Organizatorem

Sponsorzy turnieju głównego otrzymują następujące formy promocji:

– logo na stronie głównej turnieju oraz w dziale sponsorzy z linkiem do swojej strony internetowej

– logo na planszy sponsorów turnieju głównego we wszystkich videoklipach promujących turniej, emitowanych w Internecie, na telebimach w dniu turnieju, oraz przez patronów medialnych turnieju i w mediach społecznościowych Organizatora i Gospodarza

– promocję w mediach społecznościowych Organizatora

– wyczytanie nazwy sponsora oraz sponsorowanej nagrody podczas ogłaszania wyników turnieju

– możliwość ustawienia własnych materiałów promocyjnych w postaci bannerów, rollupów i wyłożenia ulotek, oraz organizacji innych form promocji na miejscu podczas turnieju

Sponsorzy konkursów towarzyszących otrzymują następujące formy promocji:

– logo w dziale sponsorzy z linkiem do swojej strony internetowej

– logo na planszy sponsorów konkursów towarzyszących we wszystkich videoklipach promujących turniej, emitowanych w Internecie, na telebimach w dniu turnieju, oraz przez patronów medialnych turnieju i w mediach społecznościowych Organizatora i Gospodarza

– wyczytanie nazwy sponsora oraz sponsorowanej nagrody podczas ogłaszania wyników konkursów towarzyszących

– możliwość ustawienia własnych materiałów promocyjnych w postaci  bannera lub rollupu i wyłożenia ulotek na miejscu podczas turnieju

Sponsorzy dodatkowi otrzymują następujące formy promocji:

– logo przy nazwisku sponsorowanego zawodnika na stronie internetowej turnieju wraz z linkiem do swojej strony internetowej

– logo przy nazwisku sponsorowanego zawodnika w videoklipie promującym zawodników, emitowanym na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych, oraz przez patronów medialnych turnieju i na telebimach w dniu turnieju

UWAGA!
Za zgodą Organizatora i Gospodarza, sponsorzy mogą otrzymać możliwość dystrybuowania i sprzedaży własnych produktów i usług w wyznaczonym miejscu i na zasadach określonych przez Gospodarza turnieju (wzór umowy jest do wglądu na stronie: )

Małe logo na plecach koszulki turniejowej otrzymuje sześciu sponsorów z największą wartością wkładu w organizację turnieju.

ZOBOWIĄZANIA SPONSORA:

Sponsor wyraża zgodę na używanie jego imienia i  nazwiska wyłącznie w celu realizacji zobowiązań określonych w wybranej umowie sponsorskiej, której wzór dostępny jest do wglądu poniżej:

  • umowa ze sponsorem generalnym – wzór
  • umowa ze sponsorem nagród w turnieju głównym – wzór
  • umowa ze sponsorem nagród w konkursach towarzyszących – wzór

Za działania przeprowadzone przez Organizatora na rzecz Sponsora, o których mowa w umowie, Sponsor przekaże Organizatorowi określone w przesłanym formularzu i umowie sponsorskiej produkty/ usługi o ustalonej wartości.

W przypadku, gdy dana edycja turnieju  PTS Classic nie odbędzie się  z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Organizatora, Organizator zobowiązuje się zwrócić przekazane  produkty, o których mowa w umowie, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym zaplanowana była dana edycja.

W przypadku, gdy dana edycja turnieju  PTS Classic nie odbędzie się  z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator, za pisemną zgodą Sponsora, może otrzymane wsparcie przekazać na organizację kolejnej edycji turnieju PTS Classic lub innego turnieju organizowanego przez PTS.